De zorg is persoonlijk van aard en op maat gesneden. Dit zal plaatsvinden vanuit een lerende en innovatieve organisatie. Er wordt gewerkt vanuit een modern uitgerust gebouw met een professionele uitstraling, waarin voldoende faciliteiten aanwezig zijn om de zorg tot tevredenheid van patiënten te geven.

Toegankelijkheid van de zorg, laagdrempeligheid en het zo lang mogelijk op een goede manier in de thuissituatie kunnen verblijven, zijn daarbij belangrijke criteria.
Er is sprake van een levensloopbestendige en continue zorg, dichtbij huis. Dit betekent dat er doelmatig wordt behandeld en voorgeschreven, adequaat wordt doorverwezen zowel binnen de eerstelijns als naar de tweedelijns voorzieningen.

Delegatie van taken aan praktijkassistentes of praktijkondersteuners vinden wij essentieel in het efficiënt en effectief werken in een toekomstbestendige huisartsenpraktijk.
Er is voortdurend aandacht voor de vraag : ‘wie is het beste in staat op welke vraag een kwalitatief goed antwoord te geven’. Hierin komt de kwaliteit van zorg voortdurend terug.
Daarnaast wordt het handelen in het belang van de patiënt; zorgvuldigheid en een vriendelijke bejegening als essentieel gezien.

In onze praktijk wordt gewerkt met een open houding, waarbij het belangrijk is elkaar aan te spreken over zaken, in het besef en vertrouwen dat je er dan altijd uitkomt. Hierbij is sprake van een bejegening die zorgvuldig is en met respect waarbij er naar gestreefd wordt om met elkaar en niet over elkaar te praten.
Een goede sfeer, humor, gezelligheid, gelijkwaardigheid en onderlinge steun zijn belangrijk; daar hebben medewerkers in de praktijk ook iets voor over. Flexibiliteit en in staat zijn tot het sluiten van een compromis zijn belangrijke pijlers.

Al met al een sterke onderneming, gestoeld op wederzijds respect; waar kwaliteit van zorg voorop staat.

In het centrum is een gezamenlijke koffie- lunch en vergaderruimte gerealiseerd; dit schept mogelijkheden voor informeel en formeel overleg.
Er wordt daar regelmatig en structureel de tijd genomen om terug te blikken, te evalueren en met de nieuw vergaarde kennis weer vooruit te kijken, plannen te maken en uit te voeren.